มันใช่ Accountability ของ Scrum Master หรือเปล่า?

วันนี้เกิดไปสะดุดกับประโยคนึง โน๊ตจากการเรียนหนังสือของมิตรสหายในวงการ

ประโยคนี้ชวนให้เราคลางแคลงใจ
เพราะว่า เราอ่านแค่ประโยคนี้ ไม่ได้ฟังมาตั้งแต่แรกว่าเค้าพูดอะไร context ประมาณไหน
แต่ก็ไม่อยากปล่อยผ่าน เพราะ
คนมาอ่านประโยคนี้อาจจะตีความผิดพลาดไปได้
ก็เลยอยากเขียนเรื่องนี้

ลองแบ่งเป็นประเด็นดู

🐠 ScrumMaster เป็น Influencer หรือ Supporter เท่านั้นเอง
แน่นอนว่า…
Influencer ที่ทรงพลังสามารถนำพาทีมไปตามทิศทางที่เขาต้องการ
Supporter ที่เอาใจใส่ และแยบยล สามารถพาทีมฟันฝ่าอุปสรรคได้อย่างแนบเนียน
โดยที่ ทั้งสองบทบาทนี้ ScrumMaster ควรทำมันในลักษณะที่ ออกแอ็คช้่นให้น้อยที่สุด

🐠 ประสิทธิภาพของทีม เป็นเรื่องของทีม ขึ้นอยู่กับทีมเอง
แต่ละทีมมีบุคคลิกภาพของทีมเอง โดยที่…
ทีมที่มี Synergy ดี เกิดจากการใช้ประโยชน์ของความหลากหลาย และลักษณะเฉพาะตัวของสมาชิกได้ดี
ความสามารถ ของคนในทีม ก็เหมือนกับน้ำ มีหลายสถานะ เปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง ขึ้นอยู่กับปัจจัยมากมาย บางทีก็ขุ่น บางทีก็ใส บางทีก็มีสิ่งแปลกปลอม
คนก็เช่นกัน ดังนั้น ถ้าเราอยากจะใช้ความสามารถของคนในทีมได้ดี ต้องดูสถานการณ์ให้ลึกซึ้ง

🐠 ทีมจะเก่ง หรือทีมจะห่วย
ไม่ควรจะมีผลตรงต่อการประเมิน ScrumMaster
คุณวัดประสิทธิภาพของเขาได้จากความสามารถในการรับมือสถานการณ์

ถ้าองค์กรพี่จะ มอบหมายหน้าที่ในการ Boost Perfomance ของทีม ให้ ScrumMaster
ขอให้ใช้วิธีในการวัดผลให้ถูกต้อง อย่าใช้มาตรวัดผิดอัน

เพราะอะไรน่ะเหรอ

👾 ทันทีที่เราเอา ประสิทธิภาพการทำงานของทีม มาเป็นปัจจัยในการชี้วัดการทำงานของ ScrumMaster

ScrumMaster ก็จะรู้สึกร้อนรน เลิ่กลั่ก 🔥
จนอาจจะเข้าไปชี้นิ้วสั่ง เข้าไป assign งาน 👉🏻 “คนนั้นทำงานนี้” 👉🏻 “คนนี้ไปทำงานนั้น”
เข้าไปเล่นบทบาทผู้สั่งการในทีม
แล้วมานั่งกลุ้มใจว่า “ทำไมคนนั้น ทำงานช้า” “คนนี้ทำงานเร็วดี”
ถ้างานมันร้อนมาก…​ก็อาจจะ micro manage

ที่น่ากลัวคือ
😱 ScrumMaster ลืมไปแล้ว ว่า หน้าที่ของเค้าคือ ทำให้ทีมเก่ง
ตอนนี้… SM จำได้แค่ว่า ทำยังไงให้กูไม่ซวย ถ้าทีม performance ไม่ดี 😱

ก็ไม่แปลกที่เค้าจะลืมตัว
ในเมื่อ ตอนนี้ SM มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยตรงกับ Output/Outcome ของทีม

😱 SM ไม่ได้ทำงานเพื่อให้ทีมเก่งขึ้นอีกต่อไป

😱 SM หันมารีด performance ของทีม

Team สามารถประกอบไปด้วยคนหลายคน
บางทีมก็คนเยอะมาก โดยที่มี ScrumMaster ดูแลคนเดียว
ScrumMaster บางคน ก็ดูแล ทีมหลายทีม

แต่ว่า เราคาดหวังให้ ScrumMaster รับผิดชอบประสิทธิภาพการทำงานของทีม

มาลองคิดดูว่า
ScrumMaster จะทำงานด้วยอารมณ์ไหน?

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store